PSU FMIS Budget

ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานงบประมาณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Sign in.

Use a PSU Passport account to log in.


คำแนะนำในการใช้งานระบบ


ระบบนี้จะทำงานได้ดีกว่า หากใช้ Chrome

ทดสอบการใช้งานระบบได้ที่

    http://fmisbudget-test.psu.ac.th/