PSU FMIS Budget

ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานงบประมาณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

PSU Passport Account
คำแนะนำในการใช้งานระบบ
 • ระบบนี้ทำงานได้ดีกว่าบน Google Chrome
  ดาวน์โหลดเลย [ 32 bit ] [ 64 bit ]
 • ระบบสำหรับทดสอบการใช้งาน http://fmisbudget-test.psu.ac.th/
Attention Please...
 • แจ้งเพื่อทราบ!!!
     10/08/2561 ระบบได้ปรับปรุงการกรองข้อมูลรายงาน ตามวันที่เอกสาร ตั้งค้างจ่าย และจ่ายจริง สำหรับบางรายงานเรียบร้อยแล้วค่ะ
 • การกำหนดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ
     สิทธิ์เบิกจ่าย ให้ติดต่อกองคลัง
     สิทธิ์ทั่วไปของระบบ ให้ติดต่อกองแผนงาน
 • คู่มือการใช้งานระบบ เปิดคู่มือ

 • ผังบัญชีมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลดผังบัญชีมหาวิทยาลัย

 • Flow การใช้งานระบบ เปิด Flow

 • Flow RPT022 เงินรายได้สวนกลางมหาลัยฯ ปี63 เปิด Flow